RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – art.13

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAN Technika Artur Szostko 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7/203.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • marketingu bezpośredniego,
 • realizacji zawartych z LAN Technika Artur Szostko umów, zamówień,
 • wykonania ciążących na LAN Technika Artur Szostko obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • dochodzenia roszczeń.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • w zakresie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego LAN Technika Artur Szostko, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów
 • w zakresie wykonywania umów, zamówień, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LAN Technika Artur Szostko

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – art 14

w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAN Technika Artur Szostko 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7/203.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:

 • imię, nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu, numer fax,
 • numery: NIP, REGON, KRS,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacje o płatnościach i zadłużeniu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • marketingu bezpośredniego,
 • realizacji zawartych z LAN Technika Artur Szostko umów, zamówień,
 • wykonania ciążących na LAN Technika Artur Szostko obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • dochodzenia roszczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • w zakresie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego LAN Technika Artur Szostko, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów
 • w zakresie wykonywania umów, zamówień, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LAN Technika Artur Szostko

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z
Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

6.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

9.Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu

12. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:

 • partnerzy handlowi administratora,
 • Internet (baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).